Stirnchakra

Stirnchakra Videoplayer

Stirn

Halschakra

Halschakra Videoplayer

Herzchakra

Herzchakra Videoplayer

Herz

Solarplexuschakra

Solarplexuschakra

Wurzelchakra

Wurzelchakra